Kategoria: Zagrożenia wśród młodych

NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU

Nieza­leżnie od sposobu, w jaki nastolatki próbują osiągnąć poczucie odrębnej tożsamo­ści, są oni bardzo sprytni w usprawiedliwianiu swojego zachowania, co doprowadza do rozpaczy dorosłych. Zazwyczaj wygrywają we wszelkich sporach, co wynika po części z nowo nabytej umiejętności myślenia hipotetycznego, w

NAŚLADOWANIE INNYCH

Naśladowanie sposobu ubierania się i zachowa­nia grupy oraz postępowanie w sposób, który zyskuje jej aprobatę stanowią w tym wieku podstawę sukcesu młodego człowieka. Jeśli w danej grupie eksperymenty z narkotykami są jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu, może to mieć

WIELE POWODÓW

Istnieje wiele powodów, dla których człowiek zaczyna brać narkotyki, na­leży jednak oddzielnie traktować przypadki, kiedy dana osoba używa narkoty­ków, by poradzić sobie ze stresem wywołanym poważną chorobą psychiczną, i sytuację, kiedy stosowanie narkotyków stanowi element subkultury młodzieżo­wej. Pierwszym typem narkomana

INDYWIDUALNE NADUŻYCIA

Jak już wspomnieliśmy, przyczyny nadużywania narkotyków są indywidual­ne, jednak od pewnego czasu wiadomo, że mogą stanowić problem rodzinny. Stąd spore zainteresowanie badaniami zmierzającymi do ustalenia, czy skłon­ność do popadania w nałogi może być dziedziczona. Dane wskazują, że wpływ czynników dziedzicznych

KIEDY NARKOTYKI STAJĄ SIĘ PROBLEMEM

Używanie niektórych środków psychoaktywnych, takich jak alkohol i tytoń stało się tak powszechne, że należy je uznać za normę. Odkrycie, że nastolatek próbował palić papierosy czy pić alkohol nie powinno wywoływać przesadnych reakcji. Długie tłumaczenie, okazywanie niezadowolenia tylko zwiększają ryzy­ko

U MŁODYCH OSÓB

W tym momencie pomoc specjalistów z ośrodka leczenia uzależnień może przynieść korzyści, rzadko jednak udaje się pomóc narkoma­nom wbrew ich woli. Warto wiedzieć, że przeciętny wiek, w którym osoby stale nadużywające narkotyków zaczynają je przyjmować w większych ilościach, wy­nosi 19

OBOK ASPEKTÓW UZALEŻNIENIA

Obok tych aspek­tów uzależnienia oraz trudności, które mogą się pojawić przy odstawieniu kon­kretnych narkotyków, potrzeba kontynuowania nałogu jest często wzmacniana przez oddziaływanie istotnych czynników środowiskowych i społecznych. Pro­blemy rodzinne, na przykład obserwowanie przemocy małżeńskiej lub poczucie, że rodzice przestają troszczyć

SZEREG PROBLEMÓW

Przykład ten ilustruje szereg problemów, z którymi stykają się osoby pra­cujące z ludźmi uzależnionymi od narkotyków. Dążenie do autodestrukcji w przypadku Donny podtrzymywały wspomnienia doznanych krzywd, z który­mi dziewczyna nie umiała sobie poradzić. Jej sposób ucieczki polegał na stałym utrzymywaniu

SUBSTANCJE ODURZAJĄCE

Zdecydowana większość dzieci ze szkół średnich przyznaje, że piły alkohol przed osiągnięciem pełnoletniości. Z badań przeprowadzonych ostatnio w Szko­cji i Walii wynika, że ponad połowa piętnastolatków była w ciągu poprzedniego roku pijana przynajmniej dwukrotnie (King i in., 1996). Niektóre dzieci

DZIAŁANIE

Wyniki najnowszych badań wskazują, że małe ilości alkoholu mogą być ko­rzystne dla zdrowia, zmniejszając prawdopodobieństwo chorób serca (Doli i in., 1994). Jednak skutki chronicznego nadużywania alkoholu są dla zdrowia niewątpliwie niekorzystne. Podobnie jak w przypadku innych substancji odurza­jących, pierwszym objawem

OBJAWY ABSTYNENCYJNE

Coraz szybszy metabolizm alkoholu powoduje, że po pewnym czasie nor­malne funkcjonowanie organizmu nie może odbywać się bez stałej dawki alko­holu we krwi. Możemy wtedy mówić, że młoda osoba jest uzależniona fizycznie. Jeśli w tym momencie nastąpi gwałtowne odstawienie alkoholu, młody

DORAŹNA INTERWENCJA

Większości nastolatków zdarzają się przypadki silnego upojenia alkoholem. Sprawą nadrzędnej wagi jest w takiej sytuacji zadbanie o bezpieczeństwo młodego człowieka. Z uwagi na skłonność do wymiotów, nie powinien on leżeć na plecach, lecz na boku. Upojenie powoduje stan zagubienia, dlatego

PROBLEM MŁODEGO CZŁOWIEKA

Lepiej jest założyć, że coś ta­kiego może się wydarzyć i z góry zaplanować sankcje za podobne zachowanie.Jeśli miody człowiek zaczyna pić wyraźne za dużo, a alkohol powoduje pro­blemy zdrowotne i trudności z wykonywaniem codziennych obowiązków, ozna­cza to, że wpadł już

WBREW WOLI

W takiej sytuacji dwóch lekarzy musi zgodzić się, że młody człowiek: cierpi na zaburzenia psychiczne tak dotkliwe, że usprawiedliwiają one przy­jęcie do szpitalapowinien zostać zatrzymany dla własnego dobra lub z uwagi na bezpieczeń­stwo innych osób.Lekarze bardzo niechętnie zatrzymują ludzi w szpitalu