ROLA INTELIGENCJI W DIAGNOZOWANIU

Zatem w opinii wielu ludzi osoba cierpiąca na dysleksję jest narażona na cią­głe frustracje wynikające z faktu, że jej umiejętności czytania i pisania nie przy­stają do ogólnego poziomu intelektualnego. Nic dziwnego, że najczęściej stoso­wane kryterium diagnostyczne dotyczy rozbieżności w poziomie ilorazu inteligencji i umiejętności czytania (Presland, 1991). Najczęściej pomiaru doko­nuje się, przewidując prawdopodobny wynik w teście umiejętności czytania, w zależności od wyniku w teście inteligencji danej osoby. Duża rozbieżność wy­ników oczekiwanych i faktycznych może wskazywać na obecność specyficznych zaburzeń (McNab, 1994).Testy inteligencji, takie jak Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – WISC- -III (Wechsler 1992), czy stosowane w Wielkiej Brytanii British Ability Scales (Elliott i in. 1983) stanowią element diagnozy dysleksji, brak jednak zgody co do tego, czy należy brać pod uwagę całościowy wynik testu, czy też oddzielnie roz­patrywać wynik w podteście umiejętności werbalnych i niewerbalnych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !