WIADOMOŚCI WIEDZY OGÓLNEJ

Niektó­rzy komentatorzy twierdzą, że ważnym składnikiem diagnozy jest wynik osoby badanej w określonej grupie podtestów (do której należą zazwyczaj zarówno skale werbalne, jak i niewerbalne) mogący wskazywać na dysleksję. W najpopu­larniejszym teście inteligencji, teście Wechslera, za kluczowe podtesty uznaje się Arytmetykę, Pamięć Liczb, Kodowanie (gdzie dziecko w ograniczonym czasie ma za zadanie dopasować do siebie i narysować rozmaite symbole i kształty).Pomiary tego rodzaju są powszechnie stosowane w diagnozowaniu dysleksji (Dudley-Marling, 1981), jednak Pumfrey i Reason (1991) w przeglądzie prac z tej dziedziny wskazują na liczne problemy z dobieraniem odpowiednich pod- testów, a także na fakt, że wyniki w podtestach dobieranych pod kątem dyslek­sji nie dają wyraźnych wskazówek co do dalszego postępowania.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !